Loading...

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky platné od 1.8.2022

Kontaktní údaje
Název: Procentov s. r. o.
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Provozovna: Lidická 219, 735 81 Bohumín
Majitel: Procentov s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČ: 17258511f

DIČ: CZ17258511


Telefon: +420 799 557 470
Email: info@procentov.cz
Provozní doba: pondělí - pátek: 8:00 - 16:30

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Banka: Moneta money bank
Č. účtu: 251007848/0600
IBAN: CZ2906000000000251007848
BIC (SWIFT): AGBACZPP


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) firmy Procentov s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 17258511 (dále jen „dodavatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“), prostřednictvím internetového obchodu dodavatele, nebo v souvislosti s touto smlouvou. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce, umístěné na internetové adrese https://procentov.cz (dále jen „webová stránka“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba nebo fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze
v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a v podobě faktury odeslána kupujícímu společně s objednaným zbožím.

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na webové stránce, stejně jako ve své provozovně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění těchto obchodních podmínek.

1.3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii těchto podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží nebo služby.

1.4. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z procesu objednávání na webové stránce a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webové stránce a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Na webové stránce naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem jako určené k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a pozměnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby, vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

2.3. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

2.4. Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat
a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

2.5. Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu
• elektronickou poštou na adrese info@procentov.cz
• osobně v provozovně 

2.6. Po odeslání objednávky kupujícím dodavatel neprodleně potvrdí elektronickou poštou objednávku na e-mailovou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce, a tím bude kupní smlouva uzavřena. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které dodavatel potvrdí objednávku kupujícímu. Veškeré zboží, které je prezentováno na webové stránce, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svou objednávkou.

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) hradí kupující sám.

2.8. Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc nebo poskytne digitální obsah či licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo či licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc nebo digitální obsah převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.

2.9. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci či digitálnímu obsahu, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.10. Dodavatel kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci či licenci v souladu se smlouvou.

2.11. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.12. Má-li dodavatel věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě na adresu kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy
vůči dopravci, dodavatel odevzdá věc kupujícímu (spotřebiteli), jakmile kupujícímu věc předá dopravce.

2.13. Dodavatel odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.14. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří dodavatel věc pro přepravu.

2.15. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

2.16. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti.

2.17. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci (max. do 24 hodin) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2.18. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní dodavatel umožnil nakládat.

2.19. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

2.20. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

2.21. U zboží na které se vztahuje záloha, kterou vyžadujeme dopředu, tak je záloha nevratná. Po uhrazení zálohy se zadává závazná objednávka výrobci a po tomto zadání zboží do výroby již zálohu nelze vrátit. Jedná se o zboží které se zadává výrobci a po zadání objednávky se zboží zadává do výroby a záloha již v tomto okamžiku není vratná. Jedná se sedačky, postele, skříně, obývací stěny a další rozměrné zboží.

2.22 Zboží, které se vyrábí na zakázku (na míru) a je proto vyžadována platba dopředu, není možné vrátit. V případě odstoupení od smlouvy se peníze nevrací a to v plné výši. Za porušení ochodních podmínek a možné odstoupení od smlouvy s vrácením pěnez je možné v případě prodlení ze strany prodávajícího a to v delší, než 30 dní.

2.23. Odstoupit od smluvy a vrátit zálohuje možné pouze pokud dojde e zpoždění a to v řádech více než 20 dní.

3. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dodavatel výslovně informuje, že:
• náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy)
• požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od dodavatele, případná povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány
• ceny zboží a služeb jsou na webové stránce, kterou provozuje dodavatel, uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží
nebo služby se liší podle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; v případě osobního odběru v sídle firmy jsou náklady 0 Kč
• v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový kupující právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak) ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla dodavatele, emailem, nebo vyplnit online formulář (může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy)
• spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:
o poskytování služeb, které dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal
o dodávce novin, periodik nebo časopisů o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného online nelze od takové smlouvy odstoupit
• v případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s navrácením zboží kupující, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
• kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo
• smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu dodavatele


4. Platební podmínky a cena zboží

4.1 Dodavatel akceptuje následující platební podmínky:
• platba v hotovosti při nákupu
• platba předem bankovním převodem
• platba dobírkou při doručení zboží
• platba na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej)
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím. Více informací o platbě je uvedeno vždy u příslušného výrobku.

4.2. Platební podmínkou je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny výše. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

4.5. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu spolu se zakoupeným zbožím.

4.6. Všechny ceny jsou smluvní. Na webové stránce jsou vždy aktuální a platné ceny. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírku a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.8. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

4.9. Dodací lhůta, zveřejněná na webové stránce u nabízeného zboží, počíná běžet dnem přijetí platby, případně zálohové platby.


5. Přeprava a dodací podmínky

5.1. Možnost dodání zboží:
• osobní odběr - zboží může převzít kupující v sídle dodavatele
• zaslání prostřednictvím České pošty po celé ČR
• zaslání prostřednictvím společnosti PPL po celé ČR
• zaslání prostřednictvím společnosti DB Schenker po celé ČR
• zaslání prostřednictvím společností PPL nebo Toptrans po celé SR
• dovoz firemním vozidlem

5.2. Cena přepravy se řídí cenou aktuální v den objednávky. Ceny dopravy jsou uvedeny na webové stránce Informace o dopravě.

5.3. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

5.4. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@procentov.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou dodavateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

5.5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit zvolený způsob dodání zboží.


6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právem kupujícího dle § 1829 a násl. občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej řídí občanským zákoníkem
(zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

6.2. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů. Za zboží upravené podle přání kupujícího se bere veškeré zboží, u kterého nelze výběr definovat přímým výběrem varianty v objednávce.

6.3. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.2. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o:
• kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
• smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
• smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

6.4. Dodavatel umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na email info@procentov.cz, nebo prostřednictvím online formuláře. Dodavatel pak potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně, a to zasláním odstoupení od smlouvy na adresu Procentov.cz, Lidická 219, 735 51 Bohumín.

6.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel, a to na své náklady. Adresa pro doručení zboží: Procentov.cz, Lidická 219, 735 51 Bohumín.
Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Procentov.cz, Lidická 219, 735 51 Bohumín spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Kupující odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, odpovídajícím způsobem.

6.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

6.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

6.9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
• došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
• kupující použil věc ještě před objevením vady,
• kupující nezpůsobil nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
• kupující prodal věc ještě před objevením vady, spotřeboval ji nebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující dodavateli, co ještě vrátit může, a uhradí dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch

6.10. Dodavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně, slevových kódech, nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné, nebo se jedná o testovací zboží. Dodavatel se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

7. Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Záruční podmínky se řídí příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Kupujícímu před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu, a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po jejím převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.3. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky dodavatel v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.

7.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost kupujícího je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list / potvrzení). Tento doklad může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu dodavatele, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba záruky než doba uvedená v bodě 7.2, dodavatel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).

7.5. Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 7.2 je určena pouze pro kupujícího - spotřebitele, nikoliv pro kupující - podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Kupujícímu - podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámena v rámci kontraktačního jednání.

7.6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

7.7. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.8. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 7.7 a příslušného zákona (§ 2161 občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Má-li věc vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

7.9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.

7.10. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese reklamačního oddělení Procentov.cz, Lidická 219, 735 51 Bohumín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.11. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze záručního listu. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

7.12. Dodavatel vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace vydá dodavatel kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.13. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy; je-li
to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady
• odstranění vady opravou věci
• přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy

7.14. Kupující sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy - viz dále.

7.15. Kupující - spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.16. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

7.18. Neodstraní-li dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu dodavatele.

7.19. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.20. Při dodání nové věci vrátí kupující dodavateli na náklady dodavatele věc původně dodanou.

7.21. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

7.22. Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby
nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

7.23. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

7.24. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

7.25 Kupující při vrácení zboží si musí zajistit dopravu sám. Ať už dojde k vrácení z jakéhokoliv důvodu. Při vrácení z důvodů chybně dodaného zboží má právo kupující požadovat náhradu za dopravné směrem k zákazníkovi. Prodávající kuujícímu uhradí nejlevnější možnou dopravu za vrácení chybně poslaného zboží ze strany prodávajícího.

8. Bezpečnost a ochrana informací

8.1. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů dává kupující dodavateli pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek) a pro činění jiných marketingových aktivit vůči kupujícímu. Tento souhlas kupujícího může kupující kdykoli odvolat a obchodní sdělení mu pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou uvedeny níže.
• TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
1. Správcem osobních údajů kupujícího je firma Procentov s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, identifikační číslo: 17258511.
2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování - Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, adresa elektronické pošty - info@procentov.cz, telefon +420 799 557 470.
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
• PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je souhlas kupujícího, dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
• ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči kupujícímu.
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
• DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Doba, po kterou budou osobní údaje kupujícího správcem uloženy, je 24 měsíců od data udělení souhlasu pro obchodní sdělení a marketing, nejdéle však do odvolání souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
• DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou osoby, zajišťující marketingové služby a
 průzkum zákaznické spokojenosti pro správce.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
• PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
1. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, má právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě na omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
2. Kupující má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů kupujícího před takovýmto odvoláním souhlasu. Souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat následujícím způsobem: odebráním souhlasu v klientské zóně webové stránky, odhlášením odběru e-mailu kliknutím na odkaz v patičce obchodního sdělení, odesláním e-mailové zprávy správci na adresu info@procentov.cz se žádostí o odebrání souhlasu (tato zpráva musí být odeslána z e-mailové adresy, pro kterou byl tento souhlas udělen), případně osobně v sídle společnosti s prokázáním totožnosti.
3. Pokud by se kupující domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
4. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů kupujícího není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, nutným k uzavření smlouvy.
Kupující má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu.
Pokud kupující vznese námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

8.2. Správce může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnily poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů, a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Správce pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Kupující mají možnost odmítnout, aby cookies nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


9. Závěrečná ustanovení

9.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@procentov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle dodavatel na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky.

9.3. Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

10.1. V případě vzniku sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a dodavatelem, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

10.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u dodavatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

10.3. Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany. Od momentu vyrozumění je dodavatel povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

10.4. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s dodavatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské komise. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s dodavatelem se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a kupujícím.


Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2022

Přihlášení k newsletteru

Pravidelná dávka inspirace na váš e-mail

Přihlášením souhlasíte se pravidly Zásady ochrany osobních údajů